Brukervilkår | Entirebody

Tjenester

Om oss

Artikler

Logg inn

Generelle forretningsvilkår

1. Virkeområde og avtaleparter
Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av elektroniske helsetjenester til sluttbrukere fra Entire Body AS i disse vilkårene benevnt Entirebody. 
Avtaleparter er Entire Body AS og den som er registrert som kunde hos Entirebody, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene. 
For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningsvilkårene. 
For nærmere informasjon om tjenestene og spesielle vilkår for disse, se www.entirebody.no eller kontakt Entirebody's kundeservice på mail: kundeservice@entirebody.no
I tilfelle motstrid går spesielle vilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye. 
Hvis en kunde tar i bruk Entirebodys tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Entirebodys generelle vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten. 
Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.
2. Kundens opplysningsplikt
Når avtalen blir inngått, skal fysiske personer (forbrukerkunder) oppgi navn, fødselsdato, bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen. 
Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Hvis mulig, skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser, som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra Entirebodys. I tillegg vil Entirebody kunne benytte tildelt telefonnummer og e-postadresse som elektronisk kontaktadresse. 
Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon så som navn, fødselsdato og adresse. 
For at Entirebody skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet til Entirebody. Dersom Entirebody ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan Entirebody ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.
3. Ansvar
Alle våre tjenester gjøres på egent ansvar og risiko. Entirebody er ikke ansvarlig for eventuelle skader.
4. Aldersgrense
Entirebody har 18års grense på alle våre tjenester. Personer under 18år må ha samtykke av foresatte.
5. Priser
Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.entirebody.no
6. Betaling og klage på faktura
Kunden må betale faste og løpende priser på forskudd. 
Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Entirebody innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Entirebody, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. 
Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.  
7. Angrerett
Forbrukerkunder som kjøper tjenester av Entirebody ved fjernsalg, herunder netthandel, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Entirebody har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. 
Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, som vil si at kunden bruker nettsiden eller mottar planer fra sin coach så bortfaller angreretten i henhold til angrerettloven paragraf §22, artikkel 16.4. Så ved kjøp godtar kunden at angreretten bortfaller etter at kunden har startet å bruke tjenesten. 
8. Taushetsplikt
Entirebody og de ansatte i Entirebody har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen. 
Entirebody kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.
9. Behandling av personopplysninger
Entirebody behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.
Entirebody behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra Entirebody samt for fakturering. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid. 
Kunden samtykker til at Entirebody registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt historikk om medlemmets bruk av Entirebodys tjenester, herunder treningshistorikk.
Entirebody kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjon av trening der bedriftsavtalen krever det.
10. Kundens ansvar for å unngå misbruk
Kunden skal sørge for at koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget til tjenestene. Kunden skal bruke personlige adgangskoder.
Ved kjennskap til eller mistanke om koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til Entirebody for å hindre misbruk av tjenestene. Entirebody vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.
11. Kundens mislighold
Ved betalingsmislighold vil kunden ikke få tilgang til tjenesten lenger, kunden vil få tilgang igjen når vi har mottatt ny betaling.
12. Oppsigelse eller heving
12.1 Kunde oppsigelse
Online Coaching: Kunden kan si opp avtaleforholdet med 14 dagers varsel etter at bindingstiden er over. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Det er 14 dagers oppsigelsesfrist på online coaching tjenestene og det gjøres ved vår oppsigelsesfunksjon inne på min side under "endre brukerinfo". Entirebodycenter: Kunden kan si opp avtaleforholdet når som helst og det er ingen bindingstid på tjenesten.
12.2 Entirebody oppsigelse eller heving
Hvis det er saklig grunn, kan Entirebody si opp avtalen med en 14 dagers varsel. Entirebody kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal Entirebody, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.
13. Bindingsavtale for forbrukerkunder
Ved kjøp av online coaching tjenester hos Entirebody er det bindingstid på 3 måneder. Ved kjøp av Entirebodycenter er det ingen bindingstid.
14. Endringer i priser og vilkår
Entirebody har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan Entirebody gjøre endringer i priser og i vilkår. Entirebody skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.
Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme tjeneste som kunden hadde på den tidligere adressen. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. 
Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Forbruker som har inngått bindingsavtale kan bare si opp avtalen uten ekstra kostnader om endringen er til ugunst for ham.
15. Tvister
Tvister mellom kunden og Entirebody skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
16. Bruk av elektronisk post
Entirebody bruker mail som informasjonskanal. Der vi sender deg informasjon om din bruker, oppdateringer av nettsiden, nyheter og annen informasjon som vi mener er relevant for deg
17. Ansvar
Våre tjenester er bygget for å hjelpe deg mot en livsstilsendring. Tjenestene vil gi deg veiledning og råd om hvordan du kan nå målet ditt, men alle er forskjellig og vi kan derfor ikke garantere at veiledningen og rådene passer deg. Derfor er bruken av våre tjenester på egent ansvar. Vi oppfordrer også alle til å ta kontakt med sin lege for å få en bekreftelse på at du ikke har noen sykdom eller lignende som gjør at du ikke burde følge trening og kostholdsråd.